ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
1 ITA-2564 EB-10 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป ITA 2021-03-15 ดาวโหลดเอกสาร
2 ITA-2564 EB-16 ประกาศเจตจำนงสุจริตและปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพระพรหม ITA 2021-03-15 ดาวโหลดเอกสาร
3 ITA-2564 EB-13 รายงานผลการกำกับติดตาม ตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลพระพรหม ไตรมาส 1-2 ITA 2021-03-15 ดาวโหลดเอกสาร
4 ITA-2564 EB-13 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พร้อมแจ้งเวียนให้บุคลากรโรงพยาบาลพระพรหมถือป ITA 2021-03-15 ดาวโหลดเอกสาร
5 ITA-2564 EB-10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ITA 2021-03-15 ดาวโหลดเอกสาร
6 ITA-2564 EB-24 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ITA 2021-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
7 ITA-2564 EB-17 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ITA 2021-03-05 ดาวโหลดเอกสาร
8 ITA-2564 EB-7 แจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ ITA 2021-03-02 ดาวโหลดเอกสาร
9 ITA-2564 EB-5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ITA 2021-03-02 ดาวโหลดเอกสาร
10 ITA-2564 EB-4 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ITA 2021-03-01 ดาวโหลดเอกสาร
11 ITA-2564 EB-4 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 ITA 2021-03-01 ดาวโหลดเอกสาร
12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัด ITA 2021-03-01 ดาวโหลดเอกสาร
13 ITA-2564 EB-15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน ITA 2021-01-13 ดาวโหลดเอกสาร
14 ITA-2564 EB-14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ITA 2021-01-13 ดาวโหลดเอกสาร
15 ITA-2564 EB-6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA 2021-01-12 ดาวโหลดเอกสาร