ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
1 ITA-2564 EB-18 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ตามแบบ ITA 2021-07-19 ดาวโหลดเอกสาร
2 ITA-2564 EB-23 คำสั่งโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรม STONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพย ITA 2021-07-19 ดาวโหลดเอกสาร
3 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาแ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2021-07-14 ดาวโหลดเอกสาร
4 ITA-2564 EB-19 รายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ITA 2021-06-14 ดาวโหลดเอกสาร
5 ITA-2564 EB-8 รายชื่อข้าราชการพลเรือน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ดี รอบการประเมิน 1 ITA 2021-06-14 ดาวโหลดเอกสาร
6 ITA-2564 EB-11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานและข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤต ITA 2021-06-14 ดาวโหลดเอกสาร
7 ITA-2564 EB-12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่ ITA 2021-06-14 ดาวโหลดเอกสาร
8 EB-12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย ITA 2021-06-14 ดาวโหลดเอกสาร
9 ITA-2564 แผนปฏิบัติราชการโครงการโรงพยาบาลพระพรหมหัวใจสีขาว ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมา ITA 2021-06-11 ดาวโหลดเอกสาร
10 ITA-2564 EB-4 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2564 ITA 2021-06-10 ดาวโหลดเอกสาร
11 ITA-2564 EB-4 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 ITA 2021-06-10 ดาวโหลดเอกสาร
12 ITA-2564 EB-24 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท ITA 2021-06-10 ดาวโหลดเอกสาร
13 ITA-2564 EB-7 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ ITA 2021-06-10 ดาวโหลดเอกสาร
14 ITA-2564 EB-5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2564 ITA 2021-06-10 ดาวโหลดเอกสาร
15 ITA-2564 EB-5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2564 ITA 2021-06-10 ดาวโหลดเอกสาร