บริษัท :   สถานะ :  

ลำ
ดับ
วันที่
แจ้ง
บริษัท ประเภท
รายการ
แผนกฝ่าย เลขที่เช็ค จำนวนเงิน ภาษี ประเภทงบ สถานะ
1 2560-03-14 ทดสอบระบบการเบิกจ่ายเช็ค ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 12345678 1000.00 9.35 เงินบำรุง รอจ่าย
1
รอจ่าย หมายถึง รอจ่าย   รอจ่าย หมายถึง จ่ายแล้ว