อ้างอิง ที่มาของข้อมูล

โปรแกรมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลพระพรหม
ได้พัฒนาต่อยอดมาจากโปรแกรมบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1. ระบบการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
2. ขอขอบคุณ นายทศวรรษ แพสุวรรณ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม บริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
3. นายธนิตย์ ชิ้นพงค์ ผู้พัฒนาต่อยอด