โรงพยาบาลพระพรหม

โรงพยาบาลพระพรหม

การพัฒนาคุณภาพ(HA)

หัวข้อเรื่อง : สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD) ครั้งที่ 2/2564


เนื้อหา : สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD) ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563


วันที่ประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2563


เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด