โรงพยาบาลพระพรหม

โรงพยาบาลพระพรหม

การพัฒนาคุณภาพ(GREEN&CLEAN Hospital)

หัวข้อเรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospiotal


เนื้อหา : ตามที่โรงพยาบาลพระพรหม ซึ่งเป็นสถานบริการที่ดูแลสุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น โรงพยาบาลพระพรหมจึงขอประกาศนโยบายเพื่อสนับสนุนารดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป


วันที่ประกาศ : 20 ตุลาคม 2563


เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด