โรงพยาบาลพระพรหม

โรงพยาบาลพระพรหม

การพัฒนาคุณภาพ(GREEN&CLEAN Hospital)

หัวข้อเรื่อง : ประกาศ เครือข่ายสุขภาพอำเภอพระพรหม เรื่อง นโยบายรวมใจลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN Hospital)


เนื้อหา : ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ และสังคมของประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มารับบริการ ญาติผู้มารับบริการ และรวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้ให้บริการทุกคน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion & Prevention Excellence) ให้โรงพยาบาลในสังกัดดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ (GREEN & CLEAN Hospital) เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน


วันที่ประกาศ : 10 เมษายน 2562


เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด