โรงพยาบาลพระพรหม

โรงพยาบาลพระพรหม

การพัฒนาคุณภาพ(HA)

หัวข้อเรื่อง : สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคุณภาพ (QRT)/ทีมนำHA ครั้งที่ 5/2563 (2/New Normal)


เนื้อหา : สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคุณภาพ (QRT)/ทีมนำHA ครั้งที่ 5/2563 (2/New Normal) วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.- 16.30 น.


วันที่ประกาศ : 7 ตุลาคม 2563


เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด