โรงพยาบาลพระพรหม

โรงพยาบาลพระพรหม

การพัฒนาคุณภาพ(HA)

หัวข้อเรื่อง : คำสั่งโรงพยาบาลพระพรหม ที่ 64/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA


เนื้อหา :


วันที่ประกาศ : 10 กันยายน 2563


เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด