โรงพยาบาลพระพรหม

โรงพยาบาลพระพรหม

การพัฒนาคุณภาพ(HA)

หัวข้อเรื่อง : คำสั่งที่ 46-2562 แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลพระพรหม(ปรับปรุง)


เนื้อหา : เพื่อให้การพัฒนาโรงพยาบาลพระพรหมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้ก้าวสู่เป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีบุคคลากรย้าย ลาออก และรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม่ โรงพยาบาลพระพรหมจึงได้มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบคณะกรรมการทีมต่างๆ และขอยกเลิกคำสั่งโรงพยาบาลพระพรหม ที่ 2/2561


วันที่ประกาศ : 24 ตุลาคม 2562


เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด