โรงพยาบาลพระพรหม

โรงพยาบาลพระพรหม

พัฒนาคุณภาพ

หัวข้อเรื่อง : คำสั่งโรงพยาบาลพระพรหม ที่ 46/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพระพรหม


เนื้อหา : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพระพรหม เพื่อให้การพัฒนาโรงพยาบาลพระพรหมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างเร็วยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในลักษณะของการบูรณาการ


วันที่ประกาศ : 29 สิงหาคม 2562


เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด