โรงพยาบาลพระพรหม

โรงพยาบาลพระพรหม

พัฒนาคุณภาพ

หัวข้อเรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพระพรหม


เนื้อหา : เพื่อให้การพัฒนาโรงพยาบาลพระพรหมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้ก้าวสู่เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีบุคลากรย้าย ลาออก และรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม่ โรงพยาบาลพระพรหมจึงได้มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบคณะกรรมการทีมต่างๆ และขอยกเลิกคำสั่งโรงพยาบาลพระพรหม ที่ ๒/๒๕๖๑


วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2562


เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด