ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ลงข่าว
1203 ITA-2566 MOIT-5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส 1 ในรอบเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) ITA 27 ธันวาคม 2565
1202 ITA-2566 MOIT-5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส 1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) ITA 27 ธันวาคม 2565
1201 ITA-2566 MOIT-5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส 1 ในรอบเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) ITA 27 ธันวาคม 2565
1200 ITA-2566 MOIT-4 ข้อ 3 แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ITA 27 ธันวาคม 2565
1199 ITA-2566 MOIT-4 ข้อ 2 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 ITA 27 ธันวาคม 2565
1198 ITA-2566 MOIT-4 ข้อ 1 มาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ITA 27 ธันวาคม 2565
1197 ITA-2566 MOIT-3 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ITA 27 ธันวาคม 2565
1196 ITA-2566 MOIT 2 ข้อ 12-13 คู่มือการปฏบัติงานด้านการร้องเรียน เรื่อง การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA 27 ธันวาคม 2565
1195 ITA-2566 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 ITA 23 ธันวาคม 2565
1194 ITA-2566 MOIT-2 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ITA 14 ธันวาคม 2565
1193 ITA-2566 MOIT-2 17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ITA 14 ธันวาคม 2565
1192 ITA-2566 MOIT-2 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้การให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ITA 14 ธันวาคม 2565
1191 ITA-2566 MOIT-2 14. คู่มือประชาชน ITA 14 ธันวาคม 2565
1190 ITA-2566 MOIT-2 7. ยุทธศาตร์ชาติ ITA 14 ธันวาคม 2565
1189 ITA-2566 MOIT-2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลพระพรหม ITA 14 ธันวาคม 2565