ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ลงข่าว
1016 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคุณภาพ (QRT) /ทีมนำHA ครั้งที่ 2/2564 การพัฒนาคุณภาพ(HA) 25 ธันวาคม 2563
1015 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD) ครั้งที่ 2/2564 การพัฒนาคุณภาพ(HA) 18 พฤศจิกายน 2563
1014 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD) ครั้งที่ 1/2564 การพัฒนาคุณภาพ(HA) 13 พฤศจิกายน 2563
1013 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคุณภาพ (QRT) /ทีมนำHA ครั้งที่ 1/2564 การพัฒนาคุณภาพ(HA) 20 ตุลาคม 2563
1012 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospiotal การพัฒนาคุณภาพ(GREEN&CLEAN Hospital) 20 ตุลาคม 2563
1010 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคุณภาพ (QRT)/ทีมนำHA ครั้งที่ 5/2563 (2/New Normal) การพัฒนาคุณภาพ(HA) 7 ตุลาคม 2563
1009 คำสั่งโรงพยาบาลพระพรหม ที่ 64/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA การพัฒนาคุณภาพ(HA) 10 กันยายน 2563
1008 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคุณภาพ(QRT)/ทีมนำHA ครั้งที่ 4/2563(1/ New Normal) การพัฒนาคุณภาพ(HA) 10 กันยายน 2563
1007 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง นโยบายความปลอดภัยด้านการจราจรในโรงพยาบาล การพัฒนาคุณภาพ(HA) 10 กันยายน 2563
1006 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง นโยบายการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย เพิ่มพลังรักษ์โลก การพัฒนาคุณภาพ(HA) 10 กันยายน 2563
1005 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง นโยบายความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การพัฒนาคุณภาพ(HA) 10 กันยายน 2563
1004 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง นโยบายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพ(HA) 10 กันยายน 2563
1003 คำสั่งที่ 46-2562 แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลพระพรหม(ปรับปรุง) การพัฒนาคุณภาพ(HA) 24 ตุลาคม 2562
1002 คำสั่งโรงพยาบาลพระพรหม ที่ 46/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพระพรหม การพัฒนาคุณภาพ(HA) 29 สิงหาคม 2562
1001 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพระพรหม การพัฒนาคุณภาพ(HA) 15 กรกฎาคม 2562