ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
121 แบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
122 แบบใบขอยกเลิกวันลา แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
123 แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว/ลาคลอดบุตร แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
124 แบบใบลาพักผ่อน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
125 แบบรายงานสรุปผลจากการไปประชุม/อบรม/สัมนา แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
126 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว พกส. แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
127 ใบแจ้งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
128 ใบบันทึกการแลกเปลี่ยนเวร แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
129 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
130 ใบเบิกวัสดุสำนักงาน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
131 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
132 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
133 ใบยืมอุปกรณ์ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
134 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร