ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
91 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม ว่าด้วยมาตรการป้องกันการทรุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสั ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
92 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลพระพรหม ปี พ.ศ.2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
93 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ รพ.พระพรหม คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
94 คู่มือระบบป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนปีงบประ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
95 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง รพ.พระพรหม ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
96 ประกาศเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมและความโปร่งใส ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
97 คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
98 สรุปผลการดำนินงานการรับเรื่องร้องเรียน ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
99 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
100 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
101 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
102 มาตรการป้องกันการรับสินบนการบริจาคและทรัพย์สินบริจาค คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
103 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
104 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจ่ายยา คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
105 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร