ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
91 ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
92 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
93 ขออนุมัติไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
94 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
95 แบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
96 แบบใบขอยกเลิกวันลา แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
97 แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว/ลาคลอดบุตร แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
98 แบบใบลาพักผ่อน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
99 แบบรายงานสรุปผลจากการไปประชุม/อบรม/สัมนา แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
100 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว พกส. แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
101 ใบแจ้งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
102 ใบบันทึกการแลกเปลี่ยนเวร แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
103 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
104 ใบเบิกวัสดุสำนักงาน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
105 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร