ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
76 มาตรการป้องกันการรับสินบนการบริจาคและทรัพย์สินบริจาค คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
77 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
78 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจ่ายยา คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
79 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
80 ผลการติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
81 ป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
82 ประกาศรพ.พระพรหมรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นดีมาก ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
83 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลพระพรหม พ.ศ.2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-03-21 ดาวโหลดเอกสาร
84 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-03-21 ดาวโหลดเอกสาร
85 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลพระพรหม แบบฟอร์มต่างๆ 2019-03-21 ดาวโหลดเอกสาร
86 คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนโรงพยาบาลพระพรหม คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2018-08-10 ดาวโหลดเอกสาร
87 คู่มือการดำเนินการพัฒนาศักยภาพทีมหมอประจำครอบครัว คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2018-08-10 ดาวโหลดเอกสาร
88 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทรุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลพระพรหม คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2018-08-10 ดาวโหลดเอกสาร
89 ใบขอรับเงินค่าตอบเแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยบริการใน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-06-25 ดาวโหลดเอกสาร
90 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร