ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
76 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-06-16 ดาวโหลดเอกสาร
77 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-06-16 ดาวโหลดเอกสาร
78 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ. 2563 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-03-20 ดาวโหลดเอกสาร
79 คู่มือบริการประชาชน คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-03-20 ดาวโหลดเอกสาร
80 ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทรุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2563 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-03-19 ดาวโหลดเอกสาร
81 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพระพรหม ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-03-16 ดาวโหลดเอกสาร
82 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลพระพรหม วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-12-13 ดาวโหลดเอกสาร
83 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-12-13 ดาวโหลดเอกสาร
84 ระเบียบกลุ่ม "โรงพยาบาลพระพรหม โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต" คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
85 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
86 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหมเรื่อง จัดตั้งกลุ่ม"โรงพยาบาลพระพรหมโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต" ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
87 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
88 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
89 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
90 สรุปผลการดำเนินการโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลพระพรหม ปี พ.ศ.2562 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร