ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
61 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
62 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
63 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
64 สรุปผลการดำเนินการโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลพระพรหม ปี พ.ศ.2562 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
65 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม ว่าด้วยมาตรการป้องกันการทรุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสั ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
66 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลพระพรหม ปี พ.ศ.2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
67 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ รพ.พระพรหม คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
68 คู่มือระบบป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนปีงบประ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
69 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง รพ.พระพรหม ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
70 ประกาศเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมและความโปร่งใส ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
71 คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
72 สรุปผลการดำนินงานการรับเรื่องร้องเรียน ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
73 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
74 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
75 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร