ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
61 ITA-2564 รายชื่อสมาชิก ชมรม STONG โรงพยาบาลพระพรหม ITA 2021-08-26 ดาวโหลดเอกสาร
62 ITA-2564 EB-20 ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 ITA 2021-08-26 ดาวโหลดเอกสาร
63 ITA-2564 EB-5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2564 ITA 2021-08-17 ดาวโหลดเอกสาร
64 ITA-2564 EB-5 แบบสรุปผ แบบฟอร์มต่างๆ 2021-08-17 ดาวโหลดเอกสาร
65 ITA-2564 EB-5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564 ITA 2021-08-17 ดาวโหลดเอกสาร
66 ITA-2564 EB-4 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดืิอนสิงหาคม 2564 ITA 2021-08-17 ดาวโหลดเอกสาร
67 ITA-2564 EB-4 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 ITA 2021-08-17 ดาวโหลดเอกสาร
68 ITA-2564 EB-18 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ตามแบบ ITA 2021-07-19 ดาวโหลดเอกสาร
69 ITA-2564 EB-23 คำสั่งโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรม STONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพย ITA 2021-07-19 ดาวโหลดเอกสาร
70 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาแ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2021-07-14 ดาวโหลดเอกสาร
71 ITA-2564 EB-19 รายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ITA 2021-06-14 ดาวโหลดเอกสาร
72 ITA-2564 EB-8 รายชื่อข้าราชการพลเรือน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ดี รอบการประเมิน 1 ITA 2021-06-14 ดาวโหลดเอกสาร
73 ITA-2564 EB-11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานและข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤต ITA 2021-06-14 ดาวโหลดเอกสาร
74 ITA-2564 EB-12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่ ITA 2021-06-14 ดาวโหลดเอกสาร
75 EB-12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย ITA 2021-06-14 ดาวโหลดเอกสาร