ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
61 บันทึกรับทราบการติดตาม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
62 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
63 ช่องทางการเผยแพร่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
64 ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
65 คู่มือเรื่องร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
66 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
67 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
68 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
69 ยุทธศาสตร์ชาติ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
70 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
71 คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
72 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
73 ประกาศเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
74 กรอบแนวทาง EB2 ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
75 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพระพรหม รายงานสรุปวันท ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-06-18 ดาวโหลดเอกสาร