ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
46 ITA-2565 MOIT-2.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ITA 2021-12-27 ดาวโหลดเอกสาร
47 ITA-2565 MOIT-5.1 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ ITA 2021-12-21 ดาวโหลดเอกสาร
48 ITA-2565 MOIT-4.3 แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบ ITA 2021-12-21 ดาวโหลดเอกสาร
49 ITA-2565 MOIT-4.2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 ITA 2021-12-21 ดาวโหลดเอกสาร
50 ITA-2565 MOIT-4.1 มาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำ ITA 2021-12-21 ดาวโหลดเอกสาร
51 ITA-2565 MOIT-1.2 รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลพระพรหม ITA 2021-12-21 ดาวโหลดเอกสาร
52 ITA-2565 MOIT-1.1 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ รพ.พระพ ITA 2021-12-21 ดาวโหลดเอกสาร
53 ITA-2564 EB-18 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต รอบ 12 เดือน ITA 2021-09-02 ดาวโหลดเอกสาร
54 ITA-2564 ขออนุมัติจัดโครงการโรงพยาบาลพระพรหมหัวใจสีขาว ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2564 ITA 2021-09-02 ดาวโหลดเอกสาร
55 ITA-2564 EB-22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านท ITA 2021-09-02 ดาวโหลดเอกสาร
56 ITA-2564 EB-21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ITA 2021-09-02 ดาวโหลดเอกสาร
57 ITA-2564 EB-9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทา ITA 2021-09-02 ดาวโหลดเอกสาร
58 ITA-2564 EB-11 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้ ITA 2021-08-31 ดาวโหลดเอกสาร
59 ITA-2564 EB-20 รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ ITA 2021-08-26 ดาวโหลดเอกสาร
60 ITA-2564 EB-23 รายชื่อสมาชิกชมรม STONG โรงพยาบาลพระพรหม ITA 2021-08-26 ดาวโหลดเอกสาร