ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
46 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
47 ประกาศเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
48 กรอบแนวทาง EB2 ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
49 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพระพรหม รายงานสรุปวันท ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-06-18 ดาวโหลดเอกสาร
50 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-06-16 ดาวโหลดเอกสาร
51 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-06-16 ดาวโหลดเอกสาร
52 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ. 2563 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-03-20 ดาวโหลดเอกสาร
53 คู่มือบริการประชาชน คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-03-20 ดาวโหลดเอกสาร
54 ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทรุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2563 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-03-19 ดาวโหลดเอกสาร
55 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพระพรหม ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-03-16 ดาวโหลดเอกสาร
56 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลพระพรหม วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-12-13 ดาวโหลดเอกสาร
57 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-12-13 ดาวโหลดเอกสาร
58 ระเบียบกลุ่ม "โรงพยาบาลพระพรหม โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต" คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
59 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
60 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหมเรื่อง จัดตั้งกลุ่ม"โรงพยาบาลพระพรหมโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต" ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร