ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
46 ภาพรวมตารางงานประจำปี 2564 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-09-22 ดาวโหลดเอกสาร
47 เอกสาร CQI/นวัตกรรม แบบฟอร์มต่างๆ 2020-09-15 ดาวโหลดเอกสาร
48 โครงการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
49 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
50 คู่มือป้องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
51 มาตรฐานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการปฏิบัติงานภาครัฐในสังกัด ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
52 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
53 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประฟฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
54 ขั้นตอนการปรับแนวทาง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
55 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
56 บันทึกรายงานผล ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
57 แนวทางปฎิบัติในการรับของแถม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
58 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
59 รายงานสรุปผลการรับสินบนทุกรูปแบบ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
60 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร