ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
46 แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว/ลาคลอดบุตร แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
47 แบบใบลาพักผ่อน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
48 แบบรายงานสรุปผลจากการไปประชุม/อบรม/สัมนา แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
49 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว พกส. แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
50 ใบแจ้งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
51 ใบบันทึกการแลกเปลี่ยนเวร แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
52 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
53 ใบเบิกวัสดุสำนักงาน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
54 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
55 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
56 ใบยืมอุปกรณ์ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
57 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร