ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
46 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
47 บันทึกรายงานผล ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
48 แนวทางปฎิบัติในการรับของแถม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
49 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
50 รายงานสรุปผลการรับสินบนทุกรูปแบบ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
51 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
52 บันทึกรับทราบการติดตาม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
53 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
54 ช่องทางการเผยแพร่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
55 ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
56 คู่มือเรื่องร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
57 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
58 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
59 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
60 ยุทธศาสตร์ชาติ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร