ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
31 พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
32 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
33 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
34 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
35 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
36 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง คำสั่งปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
37 ITA-2564 EB-4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
38 ITA-2564 EB-8 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม ผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และดี รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
39 ITA-2564 EB-3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
40 ITA-2564 EB-5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ITA 2020-12-16 ดาวโหลดเอกสาร
41 ITA-2564 EB-1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA 2020-12-16 ดาวโหลดเอกสาร
42 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระพรหม พ.ศ.25 แบบฟอร์มต่างๆ 2020-12-16 ดาวโหลดเอกสาร
43 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเส ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
44 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ของชมรมโรงพย ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
45 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมโรงพยาบาลพระพรหมหัวใจสีขาว ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร