ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
31 แนวทางปฎิบัติในการรับของแถม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
32 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
33 รายงานสรุปผลการรับสินบนทุกรูปแบบ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
34 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
35 บันทึกรับทราบการติดตาม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
36 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
37 ช่องทางการเผยแพร่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
38 ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
39 คู่มือเรื่องร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
40 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
41 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
42 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
43 ยุทธศาสตร์ชาติ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
44 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
45 คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร