ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
31 ITA-2565 MOIT-2 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
32 ITA-2565 MOIT-2 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
33 ITA-2565 MOIT-2 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
34 ITA-2565 MOIT-2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH โรงพยาบาลพระพรหม ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
35 ITA-2565 MOIT-2 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH โรงพยาบาลพระพรหม ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
36 ITA-2565 MOIT-2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
37 ITA-2565 MOIT-2 1.7 ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
38 ITA-2565 MOIT-2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
39 ITA-2565 MOIT-2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
40 ITA-2565 MOIT-1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
41 ITA-2565 MOIT-2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
42 ITA-2565 MOIT-2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
43 ITA-2565 MOIT-2 1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
44 ITA-2565 MOIT-2 1.1 ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลพระพรหม ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
45 ITA-2565 MOIT-3 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ITA 2021-12-28 ดาวโหลดเอกสาร