ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
31 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
32 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
33 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
34 ยุทธศาสตร์ชาติ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
35 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
36 คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
37 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
38 ประกาศเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
39 กรอบแนวทาง EB2 ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร