ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
31 ITA-2564 EB-4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
32 ITA-2564 EB-8 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม ผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และดี รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
33 ITA-2564 EB-3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
34 ITA-2564 EB-5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ITA 2020-12-16 ดาวโหลดเอกสาร
35 ITA-2564 EB-1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA 2020-12-16 ดาวโหลดเอกสาร
36 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเส ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
37 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ของชมรมโรงพย ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
38 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมโรงพยาบาลพระพรหมหัวใจสีขาว ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
39 โครงการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
40 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
41 คู่มือป้องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
42 มาตรฐานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการปฏิบัติงานภาครัฐในสังกัด ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
43 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
44 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประฟฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
45 ขั้นตอนการปรับแนวทาง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร