ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
17 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
18 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
19 มาตรการป้องกันการรับสินบนการบริจาคและทรัพย์สินบริจาค คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
20 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
21 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจ่ายยา คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
22 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
23 ผลการติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
24 ป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
25 ประกาศรพ.พระพรหมรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นดีมาก ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
26 คู่มือประชาชน คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
27 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลพระพรหม พ.ศ.2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-03-21 ดาวโหลดเอกสาร
28 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-03-21 ดาวโหลดเอกสาร
29 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลพระพรหม แบบฟอร์มต่างๆ 2019-03-21 ดาวโหลดเอกสาร
30 คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนโรงพยาบาลพระพรหม คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2018-08-10 ดาวโหลดเอกสาร