ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
16 แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ รพ.พระพรหม คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
17 คู่มือระบบป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนปีงบประ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-08-21 ดาวโหลดเอกสาร
18 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง รพ.พระพรหม ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
19 ประกาศเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมและความโปร่งใส ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
20 คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
21 สรุปผลการดำนินงานการรับเรื่องร้องเรียน ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
22 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
23 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
24 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
25 มาตรการป้องกันการรับสินบนการบริจาคและทรัพย์สินบริจาค คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
26 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
27 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจ่ายยา คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
28 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
29 ผลการติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร
30 ป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2019-06-21 ดาวโหลดเอกสาร