ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
16 แบบใบลาพักผ่อน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
17 แบบรายงานสรุปผลจากการไปประชุม/อบรม/สัมนา แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
18 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว พกส. แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
19 ใบแจ้งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
20 ใบบันทึกการแลกเปลี่ยนเวร แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
21 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
22 ใบเบิกวัสดุสำนักงาน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
23 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
24 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
25 ใบยืมอุปกรณ์ แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร
26 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ 2018-03-08 ดาวโหลดเอกสาร