ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
16 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระพรหม พ.ศ.25 แบบฟอร์มต่างๆ 2020-12-16 ดาวโหลดเอกสาร
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเส ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
18 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ของชมรมโรงพย ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
19 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมโรงพยาบาลพระพรหมหัวใจสีขาว ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
20 ภาพรวมตารางงานประจำปี 2564 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-09-22 ดาวโหลดเอกสาร
21 เอกสาร CQI/นวัตกรรม แบบฟอร์มต่างๆ 2020-09-15 ดาวโหลดเอกสาร
22 โครงการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
23 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
24 คู่มือป้องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
25 มาตรฐานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการปฏิบัติงานภาครัฐในสังกัด ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
26 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
27 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประฟฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
28 ขั้นตอนการปรับแนวทาง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
29 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
30 บันทึกรายงานผล ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร