ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
16 ITA-2565 MOIT-13 มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 6 ประเด็น ITA 2022-03-31 ดาวโหลดเอกสาร
17 ITA-2565 MOIT-16.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี งปม.2565 ITA 2022-03-31 ดาวโหลดเอกสาร
18 ITA-2565 MOIT-16.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี งปม.2565 ITA 2022-03-31 ดาวโหลดเอกสาร
19 ITA-2565 MOIT-11 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA 2022-03-31 ดาวโหลดเอกสาร
20 ITA-2565 MOIT-10 คู่มือการดำเนินงาน การปฏิบัติ และช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของ จนท.และการทุจ ITA 2022-03-31 ดาวโหลดเอกสาร
21 ITA-2565 MOIT-8 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 2 ปี งปม.2 ITA 2022-03-31 ดาวโหลดเอกสาร
22 ITA-2565 MOIT-6.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ITA 2022-03-31 ดาวโหลดเอกสาร
23 ITA-2565 MOIT-6.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี งปม. 2565 ITA 2022-03-31 ดาวโหลดเอกสาร
24 ITA-2565 MOIT-5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำไตรมาส 2 ปี งปม.2565 ITA 2022-03-31 ดาวโหลดเอกสาร
25 ITA-2565 MOIT-2.9 แผนปฏิบัติราชการ (Action plan) โรงพยาบาลพระพรหม ที่ได้รับอนุมัติแล้ว จำนวน 2 โครงก ITA 2022-01-05 ดาวโหลดเอกสาร
26 ITA-2565 MOIT-2.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ITA 2022-01-05 ดาวโหลดเอกสาร
27 ITA-2565 MOIT-2 13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
28 ITA-2565 MOIT-2 14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลพระพรหม ตามชีวิตวิถีใหม่ New normal ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
29 ITA-2565 MOIT-2 10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร
30 ITA-2565 MOIT-2 7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ ITA 2021-12-29 ดาวโหลดเอกสาร