ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
16 มาตรฐานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการปฏิบัติงานภาครัฐในสังกัด ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
18 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประฟฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
19 ขั้นตอนการปรับแนวทาง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
20 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
21 บันทึกรายงานผล ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
22 แนวทางปฎิบัติในการรับของแถม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
23 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
24 รายงานสรุปผลการรับสินบนทุกรูปแบบ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
25 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
26 บันทึกรับทราบการติดตาม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
27 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
28 ช่องทางการเผยแพร่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
29 ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
30 คู่มือเรื่องร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร