ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
1 ITA-2564 EB-15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน ITA 2021-01-13 ดาวโหลดเอกสาร
2 ITA-2564 EB-14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ITA 2021-01-13 ดาวโหลดเอกสาร
3 ITA-2564 EB-6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA 2021-01-12 ดาวโหลดเอกสาร
4 EB-6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA 2021-01-12 ดาวโหลดเอกสาร
5 พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
6 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
7 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คู่มือและแผนปฏิบัติงาน 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
10 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม เรื่อง คำสั่งปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ / รายงานการประชุม / เอกสารประกอบการประชุม 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
11 ITA-2564 EB-4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
12 ITA-2564 EB-8 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม ผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และดี รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
13 ITA-2564 EB-3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
14 ITA-2564 EB-5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ITA 2020-12-16 ดาวโหลดเอกสาร
15 ITA-2564 EB-1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA 2020-12-16 ดาวโหลดเอกสาร