ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
1 ITA-2565 MOIT-22 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ITA 2022-06-30 ดาวโหลดเอกสาร
2 ITA-2565 MOIT-18 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 2565 ITA 2022-06-28 ดาวโหลดเอกสาร
3 ITA-2565 MOIT-19.2 ชมรม STRONG โรงพยาบาลพระพรหม จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ITA 2022-06-28 ดาวโหลดเอกสาร
4 ITA-2565 MOIT-19.1 แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ITA 2022-06-28 ดาวโหลดเอกสาร
5 ITA-2565 MOIT-18 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบปร ITA 2022-06-28 ดาวโหลดเอกสาร
6 ITA-2565 MOIT-4.2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 ITA 2022-06-28 ดาวโหลดเอกสาร
7 ITA-2565 MOIT-20 กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อืื่นใด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ITA 2022-06-27 ดาวโหลดเอกสาร
8 ITA-2565 MOIT-17.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรมข ITA 2022-06-27 ดาวโหลดเอกสาร
9 ITA-2565 MOIT-17.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและป ITA 2022-06-27 ดาวโหลดเอกสาร
10 ITA-2565 MOIT-12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาร ITA 2022-06-27 ดาวโหลดเอกสาร
11 ITA-2565 MOIT-8 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมา (รอบ 1 ปีงบป ITA 2022-06-24 ดาวโหลดเอกสาร
12 ITA-2565 MOIT-5 บันทึกรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. ITA 2022-06-17 ดาวโหลดเอกสาร
13 ITA-2565 MOIT-5 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ ITA 2022-06-17 ดาวโหลดเอกสาร
14 ITA-2565 MOIT-5 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ. ITA 2022-06-17 ดาวโหลดเอกสาร
15 ITA-2565 MOIT-5 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ ITA 2022-06-17 ดาวโหลดเอกสาร