ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
1 ITA-2564 EB-15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน ITA 2021-01-13 ดาวโหลดเอกสาร
2 ITA-2564 EB-14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ITA 2021-01-13 ดาวโหลดเอกสาร
3 ITA-2564 EB-6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA 2021-01-12 ดาวโหลดเอกสาร
4 EB-6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA 2021-01-12 ดาวโหลดเอกสาร
5 ITA-2564 EB-4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
6 ITA-2564 EB-8 ประกาศโรงพยาบาลพระพรหม ผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และดี รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
7 ITA-2564 EB-3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ITA 2020-12-23 ดาวโหลดเอกสาร
8 ITA-2564 EB-5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ITA 2020-12-16 ดาวโหลดเอกสาร
9 ITA-2564 EB-1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA 2020-12-16 ดาวโหลดเอกสาร
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเส ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
11 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ของชมรมโรงพย ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมโรงพยาบาลพระพรหมหัวใจสีขาว ITA 2020-11-13 ดาวโหลดเอกสาร
13 โครงการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
14 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
15 คู่มือป้องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร