ประเภทเอกสาร :

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ประเภทเอกสาร วันที่ลงเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
1 โครงการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
3 คู่มือป้องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
4 มาตรฐานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการปฏิบัติงานภาครัฐในสังกัด ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
6 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประฟฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
7 ขั้นตอนการปรับแนวทาง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
8 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
9 บันทึกรายงานผล ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
10 แนวทางปฎิบัติในการรับของแถม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
11 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
12 รายงานสรุปผลการรับสินบนทุกรูปแบบ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
13 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
14 บันทึกรับทราบการติดตาม ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร
15 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ITA 2020-09-04 ดาวโหลดเอกสาร