รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
08:00 น. - 16:00 น. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่นักจัดการสุขภาพ เวชปฎิบัตร 50 คน ธนิตย์ ชิ้นพงค์ - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องฉายวีดีทัศน์


พรพรหมนิมิตร2(ห้องคลอด)
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง


ศูนย์คุณภาพ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง