รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
08:00 น. - 16:00 น. ติดตั้ง Hosxp XE คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน 20 คน ธนิตย์ ชิ้นพงค์ - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- เครื่องฉายวีดีทัศน์


พรพรหมนิมิตร2(ห้องคลอด)
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง


ศูนย์คุณภาพ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
13:00 น. - 16:30 น. ชี้แจงการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ผ่านระบบทางไกล(ZOOM conferrence) กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 15 คน อังคณา สุทธิบูลย์ - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องฉายวีดีทัศน์
- ถ่ายภาพ