รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
08:00 น. - 16:00 น. ติดตั้ง Hosxp XE คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน 20 คน ธนิตย์ ชิ้นพงค์ - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- เครื่องนำเสนอภาพ


พรพรหมนิมิตร2(ห้องคลอด)
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
08:00 น. - 09:00 น. ตรวจเท้าเบาหวานประจำปีงบ2564 กายภาพบำบัด 60 คน ภีรดี สวัสดิราช - โน๊ตบุ๊ค


ศูนย์คุณภาพ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
13:00 น. - 16:30 น. RM ,ไกรเกลี่ย RM 20 คน จิราพร จันทสุวรรณ - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- เครื่องฉายวีดีทัศน์
- เครื่องนำเสนอภาพ
- ถ่ายภาพ
- ถ่ายวีดีโอ