รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
10:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2 รายการ (พัสดุ) บริหารงานทั่วไป 10 คน สุภิญญา เคหาแก้ว - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- เครื่องฉายวีดีทัศน์
- เครื่องนำเสนอภาพ
- ถ่ายภาพ


พรพรหมนิมิตร2(ห้องคลอด)
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
08:00 น. - 09:00 น. ตรวจเท้าเบาหวานประจำปี 2564 กายภาพบำบัด 60 คน สุกัญญา กำลังเกื้อ


ศูนย์คุณภาพ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
12:00 น. - 14:00 น. ประชุมองค์กรแพทย์ องค์กรแพทย์ 10 คน ธนิตย์ ชิ้นพงค์ - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องฉายวีดีทัศน์