รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
14:00 น. - 16:00 น. triage ฝ่ายการพยาบาล 10 คน อลิสา บัวทอง - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค


พรพรหมนิมิตร2(ห้องคลอด)
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
08:00 น. - 09:00 น. ตรวจเท้าเบาหวานประจำปี 2564 กายภาพบำบัด 60 คน สุกัญญา กำลังเกื้อ


ศูนย์คุณภาพ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง