รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 04 สิงหาคม 2563

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
09:00 น. - 13:00 น. ประเมินคุณภาพการตรวจติดตามภายใน ห้องปฏิบัติการ จากเครือข่ายห้องปฏิบัติการ จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 12 คน จิราภรณ์ เจริญอภิบาล - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องฉายวีดีทัศน์
- เครื่องนำเสนอภาพ
- ถ่ายภาพ


พรพรหมนิมิตร2(ห้องคลอด)
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง


ศูนย์คุณภาพ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง