รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง


พรพรหมนิมิตร2(ห้องคลอด)
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง


ศูนย์คุณภาพ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
08:30 น. - 15:00 น. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่าย โรงพยาบาลพระพรหม การพยาบาล งานสุขภาพจิตยาเสพติด 25 คน กฤตภรณ์ อนุรักษ์ - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องนำเสนอภาพ
- ถ่ายภาพ