รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการ MSO HA รพ.พระพรหม 10 คน ธนิตย์ ชิ้นพงค์ - โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องฉายวีดีทัศน์


ห้องประชุม ย่อย
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง