รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2562

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างหลังคากันสาด กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10 คน ภาวินี ปานเดช - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- เครื่องฉายวีดีทัศน์
- เครื่องนำเสนอภาพ
- ถ่ายภาพ


ห้องประชุม ย่อย
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล HA รพ.พระพรหม 10 คน ธนิตย์ ชิ้นพงค์ - โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องฉายวีดีทัศน์