รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2562

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
08:00 น. - 15:00 น. ประเมิน NCD clinic plus NCD 30 คน อลิสา บัวทอง - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องฉายวีดีทัศน์
- เครื่องนำเสนอภาพ
- ถ่ายภาพ


ห้องประชุม ย่อย
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการ TECH HA รพ.พระพรหม 10 คน ธนิตย์ ชิ้นพงค์ - โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องฉายวีดีทัศน์