รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2562

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
08:00 น. - 15:00 น. ประเมิน NCD Plus ์NCD 25 คน อลิสา บัวทอง - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องฉายวีดีทัศน์
- เครื่องนำเสนอภาพ
- ถ่ายภาพ


ห้องประชุม ย่อย
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง