รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2562

พรพรหมนิมิตร
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
09:00 น. - 11:00 น. โรงเรียนพ่อแม่ 2 ฝ่ายการพยาบาล 20 คน ภาวินี ปานเดช - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- เครื่องฉายวีดีทัศน์
- เครื่องนำเสนอภาพ
- ถ่ายภาพ
- ถ่ายวีดีโอ
13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณกรรมการ RM/ETHIC HA รพ.พระพรหม 10 คน ธนิตย์ ชิ้นพงค์ - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- เครื่องนำเสนอภาพ


ห้องประชุม ย่อย
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
รายการโสตทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง